Pages Menu
Categories Menu
Własność indywidualna

Własność indywidualna

Wszystkie nieruchomości wchodzące w skład Wspólnoty Mieszkaniowej można by podzielić na dwie podstawowe części. Są to: część wspólna oraz części indywidualna. Stan pierwszej z nich zależy w dużej mierze od zarządu. Stan klatek schodowych, korytarzy, drzwi wejściowych do budynku, poszycia dachu, stan elewacji, systemów wentylacyjnych, kanalizacyjnych itp. zależą przede wszystkim od skutecznego zarządzania nieruchomością. Rolę tę pełni najczęściej profesjonalny zarządca w ramach umowy podpisanej z Zarządem. cristalpark.eu/oferta/nowoczesne-apartamenty-warszawa Część indywidualna to lokale należące do poszczególnych członków Wspólnoty. Stan prywatnych lokali tylko w niewielkim stopniu zależy od Zarządu. Za utrzymanie lokalu we właściwym stanie odpowiedzialni są sami mieszkańcy. Warto przy tym pamiętać, że każdy właściciel ma prawnie zagwarantowane prawo do wyłącznego korzystania z posiadanego lokalu, czyli tzw. własności indywidualnej. Innymi słowy, lokale mieszkaniowe nie są wspólną własnością wszystkich mieszkańców Wspólnoty. Jedynymi osobami, które mogą uzyskać prawnie zagwarantowany dostęp do lokalu, poza samym właścicielem, są członkowie Zarządu. Zarząd może wejść do mieszkania wtedy, gdy nastąpiła awaria mająca wpływ na komfort mieszkania właścicieli innych lokali lub wykonywane są prace remontowe wspólnej części nieruchomości....

Czytaj więcej
Odpowiedzialność mieszkańca Wspólnoty

Odpowiedzialność mieszkańca Wspólnoty

Wprawdzie największą odpowiedzialnością za stan nieruchomości i jakość życia w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej obarczony jest Zarząd Wspólnoty, jednak komfort mieszkańców w dużej mierze zależy również od samych mieszkańców. Oznacza to nie tylko moralne zobowiązanie do nie uprzykrzania życia sąsiadom, ale również prawnie określoną odpowiedzialność właścicieli lokali. Kompetencje Zarządu dotyczą przede wszystkim części wspólnej nieruchomości, czyli tej części, do korzystania z której każdy mieszkaniec ma równe prawo. Natomiast wszyscy członkowie Wspólnoty są zobligowani do współdzielenia nieruchomości w sposób, który nie narusza wspólnego dobra. Oznacza to m.in. przestrzeganie porządku i harmonogramu sprzątania części współdzielonej z innymi mieszkańcami. Mieszkańcy powinni również użytkować część wspólną nieruchomości w sposób, który nie utrudnia właściwego wykorzystania tej części innym mieszkańcom Wspólnoty. W praktyce, w budynkach wielolokalowych oznacza to regularne sprzątanie klatki schodowej, zgodnie z ustalonym przez Zarząd grafikiem sprzątania. Nie wolno również zostawiać dużych przedmiotów lub zanieczyszczać klatki w sposób, który ograniczałby sąsiadom możliwość swobodnego korzystania z niej. Podobne zasady dotyczą miejsca wygospodarowanego jako wózkarnia, dostępu do piwnic czy skrzynek pocztowych. Newralgicznym punktem członków Wspólnoty są...

Czytaj więcej
Niektóre prawa i obowiązki właścicieli

Niektóre prawa i obowiązki właścicieli

Współwłaściciele nieruchomości, a więc właściciele pojedynczych lokali posiadają określone przez ustawę prawa i obowiązki związane z mieszkaniem w ramach Wspólnoty. Podstawowy obowiązek to ponoszenie opłat związanych z  utrzymaniem i użytkowaniem lokalu. Właściciele lokali uczestniczą również w kosztach związanych z częścią wspólną nieruchomości oraz gruntem, na którym znajduje się nieruchomość. Współdzielenie opłat dotyczy też wszystkich części nieruchomości i urządzeń, które służą mieszkańcom, tzn. takich części i takich urządzeń, które nie są przeznaczone jedynie do użytku przez wyszczególnionych właścicieli. Wszyscy właściciele nieruchomości są uprawnieni do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami, które przekraczają kompetencje Zarządu. Jest to m.in. określanie wysokości opłat wiążących się z zarządzaniem nieruchomością a także prawo do wyboru i odwoływania członków...

Czytaj więcej