Pages Menu
Categories Menu
Własność indywidualna

Własność indywidualna

Wszystkie nieruchomości wchodzące w skład Wspólnoty Mieszkaniowej można by podzielić na dwie podstawowe części. Są to: część wspólna oraz części indywidualna. Stan pierwszej z nich zależy w dużej mierze od zarządu. Stan klatek schodowych, korytarzy, drzwi wejściowych do budynku, poszycia dachu, stan elewacji, systemów wentylacyjnych, kanalizacyjnych itp. zależą przede wszystkim od skutecznego zarządzania nieruchomością. Rolę tę pełni najczęściej profesjonalny zarządca w ramach umowy podpisanej z Zarządem. cristalpark.eu/oferta/nowoczesne-apartamenty-warszawa Część indywidualna to lokale należące do poszczególnych członków Wspólnoty. Stan prywatnych lokali tylko w niewielkim stopniu zależy od Zarządu. Za utrzymanie lokalu we właściwym stanie odpowiedzialni są sami mieszkańcy. Warto przy tym pamiętać, że każdy właściciel ma prawnie zagwarantowane prawo do wyłącznego korzystania z posiadanego lokalu, czyli tzw. własności indywidualnej. Innymi słowy, lokale mieszkaniowe nie są wspólną własnością wszystkich mieszkańców Wspólnoty. Jedynymi osobami, które mogą uzyskać prawnie zagwarantowany dostęp do lokalu, poza samym właścicielem, są członkowie Zarządu. Zarząd może wejść do mieszkania wtedy, gdy nastąpiła awaria mająca wpływ na komfort mieszkania właścicieli innych lokali lub wykonywane są prace remontowe wspólnej części nieruchomości....

Czytaj więcej
Ustalanie wysokości opłat

Ustalanie wysokości opłat

Pewne decyzje, nawet dotyczące wspólnej części nieruchomości, przekraczają kompetencje Zarządu. Do decyzji tych należy określanie wysokości niektórych opłat. W celu ustalenia wysokości wydatków konieczne jest wydanie uchwały przez Wspólnotę. Głosowanie nad uchwałą może przebiegać bezpośrednio, tzn. podczas spotkania właścicieli lokali lub być oparte o głosowanie indywidualne, które polega na zebraniu głosów od właścicieli poszczególnych lokali. Warto pamiętać, że w tym drugim wypadku informacja na temat treści uchwały musi być w formie pisemnej dostarczona do wszystkich właścicieli. Ustalenia dotyczące wysokości opłat mogą odnosić się do ubezpieczeń i pozostałych opłat publicznoprawnych – wyjątkiem jest sytuacja, w której każdy z właścicieli pokrywa koszty ubezpieczenia na własną rękę. Uchwały mogą dotyczyć także kosztów związanych z pracami remontowymi i konserwacją budynku, z opłatami za media dotyczącymi części wspólnej, opłatami za windę lub antenę zbiorczą lub z wydatkami na utrzymanie w  nieruchomości czystości. Członkowie wspólnoty podejmują również decyzję odnośnie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu lub...

Czytaj więcej
Czym jest Zarząd Wspólnoty?

Czym jest Zarząd Wspólnoty?

Właściciele lokali mieszkaniowych mają prawo wyboru osób, które będą odpowiedzialne za zarządzanie i nadzór na wspólną częścią obiektu. Grono osób wybranych to Zarząd Wspólnoty, który następnie zleca zarządzanie nieruchomością profesjonalnemu zarządcy. Aby ten ostatni mógł działać swobodnie, Zarząd powinien udzielić stosownych pełnomocnictw. Ustawa określa również relacje pomiędzy Wspólnotą i jej poszczególnymi członkami. Zarząd odkrywa tu ważną rolę, ponieważ występuje jako reprezentant Wspólnoty. To samo dotyczy zewnętrznych spraw Wspólnoty Mieszkaniowej. W tym wypadku Zarząd również występuje w roli reprezentanta. Zarząd ma prawo do samodzielnego działania w imieniu Wspólnoty. Ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących wspólnej części nieruchomości i do zarządzania tą częścią. W określonych przypadkach Zarząd zyskuje również prawo wstępu do lokali mieszkalnych. Dotyczy przede wszystkim prac konserwacyjnych lub remontowych. Zarząd ma prawo uzyskania dostępu do lokalu również wtedy, gdy w mieszkaniu pojawiła się awaria, mająca wpływ na stan innych...

Czytaj więcej
Czym jest część wspólna?

Czym jest część wspólna?

Aby podział obowiązków pomiędzy współwłaścicieli nieruchomości był możliwy, konieczne jest określenie obszaru, który stanowi część wspólną. Jest to część, do korzystania z której równe prawo mają wszyscy mieszkańcy nieruchomości. Do części wspólnej możemy więc zaliczyć klatki schodowe i korytarze, strychy, dach i elewację budynku, pralnie i suszarnie a także schowki lub miejsce wydzielone na wózkarnię. W skład części wspólnej wchodzą również systemy wentylacji, systemy kanalizacyjne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna i gazowa. W przypadku klatek schodowych lub dachu przynależność do części wspólnej jest oczywista i łatwa do określenia. Nieco bardziej skomplikowany status mają te elementy, które częściowo lub w całości znajdują się w lokalach, jednocześnie będąc elementem własności wspólnej. W przypadku instalacji za część wspólną uznaje się tę część, która znajduje się przed licznikiem albo zaworem głównym. Szczególnym przypadkiem jest instalacja co, która w całości jest częścią wspólną nieruchomości, łącznie z grzejnikami zainstalowanymi w...

Czytaj więcej
Odpowiedzialność mieszkańca Wspólnoty

Odpowiedzialność mieszkańca Wspólnoty

Wprawdzie największą odpowiedzialnością za stan nieruchomości i jakość życia w ramach Wspólnoty Mieszkaniowej obarczony jest Zarząd Wspólnoty, jednak komfort mieszkańców w dużej mierze zależy również od samych mieszkańców. Oznacza to nie tylko moralne zobowiązanie do nie uprzykrzania życia sąsiadom, ale również prawnie określoną odpowiedzialność właścicieli lokali. Kompetencje Zarządu dotyczą przede wszystkim części wspólnej nieruchomości, czyli tej części, do korzystania z której każdy mieszkaniec ma równe prawo. Natomiast wszyscy członkowie Wspólnoty są zobligowani do współdzielenia nieruchomości w sposób, który nie narusza wspólnego dobra. Oznacza to m.in. przestrzeganie porządku i harmonogramu sprzątania części współdzielonej z innymi mieszkańcami. Mieszkańcy powinni również użytkować część wspólną nieruchomości w sposób, który nie utrudnia właściwego wykorzystania tej części innym mieszkańcom Wspólnoty. W praktyce, w budynkach wielolokalowych oznacza to regularne sprzątanie klatki schodowej, zgodnie z ustalonym przez Zarząd grafikiem sprzątania. Nie wolno również zostawiać dużych przedmiotów lub zanieczyszczać klatki w sposób, który ograniczałby sąsiadom możliwość swobodnego korzystania z niej. Podobne zasady dotyczą miejsca wygospodarowanego jako wózkarnia, dostępu do piwnic czy skrzynek pocztowych. Newralgicznym punktem członków Wspólnoty są...

Czytaj więcej
Sprawiedliwy podział opłat

Sprawiedliwy podział opłat

Wysokości opłat dotyczących wspólnej części nieruchomości są określane za pomocą uchwał podejmowanych przez członków Wspólnoty. Suma opłat dotyczących części wspólnej nie rozwiązuje jednak problemu podziału opłat na poszczególnych członków. Każdy właściciel lokalu powinien brać udział w kosztach użytkowania części wspólnej, jednak opłaty mogą być podzielone w różny sposób. W związku z koniecznością podziału kosztów, Wspólnota musi określić zasady, na podstawie których każdemu właścicielowi przypadnie sprawiedliwy udział w opłatach. Trafnym i akceptowanym przez większość właścicieli rozwiązaniem jest zwykle proporcjonalny podział kosztów na podstawie metrażu lokali. Im większy lokal zajmuje właściciel, tym większą część kosztów wspólnych będzie musiał...

Czytaj więcej