Pages Menu
Categories Menu
Niektóre prawa i obowiązki właścicieli

Niektóre prawa i obowiązki właścicieli

Współwłaściciele nieruchomości, a więc właściciele pojedynczych lokali posiadają określone przez ustawę prawa i obowiązki związane z mieszkaniem w ramach Wspólnoty. Podstawowy obowiązek to ponoszenie opłat związanych z  utrzymaniem i użytkowaniem lokalu. Właściciele lokali uczestniczą również w kosztach związanych z częścią wspólną nieruchomości oraz gruntem, na którym znajduje się nieruchomość. Współdzielenie opłat dotyczy też wszystkich części nieruchomości i urządzeń, które służą mieszkańcom, tzn. takich części i takich urządzeń, które nie są przeznaczone jedynie do użytku przez wyszczególnionych właścicieli. Wszyscy właściciele nieruchomości są uprawnieni do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami, które przekraczają kompetencje Zarządu. Jest to m.in. określanie wysokości opłat wiążących się z zarządzaniem nieruchomością a także prawo do wyboru i odwoływania członków...

Czytaj więcej
Ukrywanie awarii w lokalu

Ukrywanie awarii w lokalu

Awarie w lokalach mieszkaniowych są nieuniknione. Czasem wynikają z winy najemców lub właściciela, czasem powodem jest zły stan instalacji lub urządzeń, a czasem po prostu zdarzenia losowe. Awarie we wspólnotach mieszkaniowych, zwłaszcza w przypadku budynków wielolokalowych, mogą wpłynąć niekorzystnie nie tylko na stan lokalu, w którym nastąpiła awaria, ale również na lokale sąsiednie – znajdujące się na tym samym piętrze, a także na piętrach wyższych lub niższych. Szczególnie częstą awarią tego typy jest uszkodzenie rur wodociągowych albo armatury łazienkowej. Wówczas remontu wymaga nie tylko pomieszczenie, w którym nastąpiła awaria, ale również łazienka lub kuchnia sąsiadów. Gdy awaria nastąpiła z winy właściciela lokalu lub właściciel nie zna przyczyny wystąpienia awarii, zdarza się, że próbuje ukryć awarię. Zalani sąsiedzi pukający do drzwi nie są wpuszczani do mieszkania a przed Zarządem Wspólnoty właściciel utrzymuje, że awaria nie miała miejsca w jego lokalu. Jednak zachowanie takie nie jest skuteczne w dalszej perspektywie – właściciele lokali często nie zdają sobie sprawy, że w pewnych okolicznościach Zarząd Wspólnoty ma prawo wstępu do lokalu. Awaria, której...

Czytaj więcej
Odwołanie członków Zarządu

Odwołanie członków Zarządu

Zarząd jest wybierany przez członków Wspólnoty, a co za tym idzie – właściciele lokali mają określone wymagania wobec wybranych osób. Od Zarządu w dużej mierze uzależniony jest komfort życia mieszkańców. Do kompetencji Zarządu należy również realizowanie uchwał podjętych przez Wspólnotę. Zarząd powinien być co roku rozliczany z realizacji Uchwał. Jeśli uchwały nie zostały właściwie wprowadzone w życie oznacza to, że Zarząd nie spełnia oczekiwań mieszkańców. Powodem do niezadowolenia z działań Zarządu mogą być również widoczne zaniedbania czy nieumiejętność nawiązania współpracy ze skutecznym Zarządcą. Jeśli członkowie Wspólnoty mają wątpliwości co do właściwego funkcjonowania Zarządu lub jego części, możliwa jest zmiana składu osobowego Zarządu. W tym celu Wspólnota musi podjąć uchwałę o odwołaniu członków...

Czytaj więcej
Uchwały podejmowane przez Wspólnotę

Uchwały podejmowane przez Wspólnotę

Wspólnota mieszkaniowa ma prawo do częściowego samostanowienia o sobie poprzez podejmowanie Uchwał. Uchwały mogą być podejmowane trzema metodami. Pierwszą z nich jest przyjęcie regulacji poprzez głosowanie na zebraniu współwłaścicieli nieruchomości, druga to głosowanie indywidualne, czyli zbieranie głosów przez Zarząd. Trzecia metoda jest połączeniem dwóch poprzednich, a więc przewiduje podsumowanie wyników z zebrania oraz głosów zebranych indywidualnie. Po zebraniu głosów, każdy biorący udział musi być poinformowany o wynikach – w przypadku indywidualnego zbierania głosów należy dostarczyć informację pisemną do wszystkich właścicieli. Głosowanie nie zawsze jest ważne. Nawet jeśli większość osób biorących w głosowaniu opowiedziała się za wprowadzeniem uchwały, nie zacznie ona obowiązywać, jeśli w głosowaniu wzięła udział mniej niż połowa osób uprawnionych do głosowania, tj. współwłaścicieli nieruchomości. Uchwała nie wejdzie w życie również wtedy, gdy jeden z współwłaścicieli mieszkania uzna, że jest ona szkodliwa. A dokładniej, gdy właściciel złoży skargę do sądu w ciągu sześciu tygodni od momentu podjęcia uchwały. W przypadku indywidualnego zbierania głosów, termin sześciu tygodni należy liczyć od momentu poinformowania właściciela o postanowieniach uchwały. Skarga będzie uzasadniona...

Czytaj więcej
Nieruchomość w stanie niepogorszonym

Nieruchomość w stanie niepogorszonym

Stan nieruchomości i jakość życia członków wspólnoty mieszkaniowej zależy w dużej mierze od skutecznego zarządzania nieruchomością. Zapisy prawne przewidują, że zarządca utrzyma nieruchomość w stanie niepogorszonym. To jednak minimum, którego należy wymagać od osoby lub firmy zarządzającej. Dlatego osoby trudniące się zarządzaniem nieruchomościami zawodowo często deklarują, że pod ich skrzydłami nieruchomość zyska na wartości. Innymi słowy, jest to obietnica tego, że stan nieruchomości nie tylko nie ulegnie pogorszeniu, ale będzie coraz lepszy. Na zarządcy spoczywa ogromna odpowiedzialność związana z przeprowadzaniem nowych inwestycji oraz ciągłym kontrolowaniu stanu obiektu. Dokonywane przez zarządcę inwestycje powinny być zgodne z przeznaczeniem nieruchomości. Natomiast kontrola stanu opiera się na okresowych przeglądach. Zarządca jest odpowiedzialny za pełnienie nadzoru nad kontrolami. Niewłaściwie działająca wentylacja czy prześwity w dachu będą zawsze winą zarządcy – nawet jeśli zlecił on wykonanie kontroli na czas. Takie rozwiązanie zmusza nadzorców do rozsądnego wybierania firm dokonujących przeglądów lub prac konserwacyjnych. Zarządca nieruchomości jest wybierany przez Zarząd Wspólnoty i działa w oparciu o umowę. Natomiast Zarząd składa się z mieszkańców...

Czytaj więcej